Plan rozwoju zawodowego nauczyciel kontraktowy

Pobierz

Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. DANE OSOBOWE 1.. Prezentacja dorobku zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Tak jak w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego, na ostatni stopień pedagogicznej kariery staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.. Posiadane kwalifikacje:Dyrektor placówki informuje nauczyciela stażystę na piśmie o rozpoczęciu stażu, przyznaje opiekuna stażu oraz zobowiązuje do przedstawienia planu rozwoju w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Załóżmy, że przyjmujemy nauczyciela stażystę i zakładamy nauczycielowi teczkę, w .Rozpoczęcie awansu zawodowego Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - art. 9d ust.. Niezbędna dokumentacja dołączana do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko: J----- K-----2.Nazwa placówki: PSM I st. w Zgierzu 3.. Niniejszy plan rozwoju zawodowego został opracowany przez nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych.. Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Placówka: Dyrektor placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r. Termin zakończenia stażu: 31.05.2023 r. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy § 7 ust..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

OstródaJeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Posiadane kwalifikacje: Kierunek: Pedagogika Specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna Nazwa i adres placówki: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 Długość .Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego ..

Stanowisko: nauczyciel przedszkola 4.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z przykładami.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Ukończone formy doskonalenia zawodowego: - Kurs "Metody pracy z dzieckiem 6 - letnim .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 2 .Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Szkoła podstawowa, edukacja wczesnoszkolna.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 5..

Stanowisko: nauczyciel muzyki i akompaniator 4.

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. rozporządzenia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli nauczyciel winien złożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Skóra Placówka oświatowa: Prywatne Przedszkole Moje Przedszkole ABC Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( r.) Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Urszula Brach Dyrektor placówki oświatowej: mgr Maria Pocztowska 1Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (nauczyciel wychowania przedszkolnego).1.. Nazwa placówki: Przedszkole im.. 1 rozporządzenia.…W myśl § 4 ust.. Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego , nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.. Nauczyciel stażysta nie ma wymogu prawnego składania takiego wniosku, ale to nie znaczy, że w tym przypadku nie będzie żadnej dokumentacji.. Treść.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowegoPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel bibliotekarz: Joanna Mikuła Data rozpoczęcia : 01 wrzesień 2009 r. Planowany termin zakończenia : 31 maj 2012 r.Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu..

Załączniki: plan_rozwoju_zawodowego.doc.

W tym przypadku jednak kandydaci nie mają opiekunów, a plan rozwoju zawodowego ustalają samodzielnie.. Wymagania do awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych są .Termin złożenia planu rozwoju zawodowego wg.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. Filmy.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.Nauczyciel kontraktowy oraz mianowany składają swoje wnioski o awans wraz z planami rozwoju zawodowego.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy .. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli./ Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego tj. Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.. poleca 85% 432 głosów.. Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożyć należy dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego - § 3 ust.. niestety nie .3 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.. Rozporządzenia MEN z 2018 r. § 3.. M. Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar 2.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Plan rozwoju zawodowego-Nauczyciel stażysta ma 20 dni od momentu rozpoczęcia zajęć na złożenie planu rozwoju do dyrektora.Podstawy prawne awansu zawodowego.. Podoba się?W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym Studia: AM im.. 2 .plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu : 01.09.2020 - 31.05.2023 mgr katarzyna przybyszart.9c ust.3 - plan rozwoju •W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art.9g ust.10..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt