Zmiany w środowisku przyrodniczym arktyki

Pobierz

Na podstawie podręcznika (str.1 70-179) oraz dostępnych informacji: a) Podaj podobieństwa i różnice charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki.Wymień dwie zmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki wywołane działalnością człowieka.. Czy można dostosować się do tych zmian?. A) Ogólna charakterystyka Arktyka to obszar Ziemi otaczający biegun północny.. Wyróżniają się one spośród innych terenów Ziemi:Arktyka to obszar wyjątkowo czuły na zmiany klimatu, a zachodzące w niej zmiany można traktować jak system wczesnego ostrzegania dla klimatu planety.. Środowisko przyrodnicze Antarktydy.. Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Arktyki.. a) wzrost temperatury powietrza na Ziemi.. Zestaw B Położenie i środowisko przyrodnicze Antarktyki Na podstawie podręcznika i atlasu geograficznego wykonaj polecenia.. Oprócz tego, dzięki temu, że potrafimy dostrzec jej piękno jest dla nas źródłem przeżyć duchowych i intelektualnych.Środowisko przyrodnicze, środowisko naturalne - całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe.. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.. Podczas badania Arktyki pod nazwą Catlin Arctic Survey, przeprowadzonego wiosną 2009 r., przebadano lód na szlaku o długości 280 mil na Morzu Beauforta .Obserwacje prowadzone w Arktyce i na Antarktydzie dowodzą bardzo intensywnego w ostatnich latach topnienia lodowców..

Zmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki; topnienie Arktyki.

Wyjaśnij znaczenie terminu pak lodowy.. Lodowiec Smitha cofa się o 83 proc. szybciej .ArktykaArktyka i Antarktyka - środowisko przyrodnicze obszarów podbiegunowych Za kołami polarnymi - północnym (66°33'N) i południowym (66°33'S) - leżą dwa obszary, w których występują wyjątkowe zjawiska astronomiczne wynikające z ruchu obiegowego Ziemi.. Największy lodowiec Antarktydy, Pine Island, cofa się o 40 proc. szybciej niż w latach 70. zeszłego wieku.. b) nadmierna emisja freonów i halonów c) wydobycie surowców mineralnych To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćTemat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Określ cechy klimatu Arktyki.. Jedną z przyczyn zmian jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych jest topnienie lodowców spowodowane tzw. globalnym ociepleniem czego skutkiem są: zmniejszanie się.2.. Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.. Przeczytaj temat strony 170 d0 179.. Położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki za kołami polarnymi powoduje, że w czasie dnia polarnego Słońce góruje na niewielkiej wysokości i do powierzchni Ziemi dociera tam niewielka ilość energii słonecznej.. Globalne ocieplenie, prowadzące do zmniejszania się zasięgu pokrywy lodowej w Arktyce; 2.Jak zmienia się Arktyka w dobie globalnego ocieplenia?.

Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych.

Przeczytaj uważnie temat 1 z działu 5 ze stron: 170 - 175 do akapitu Zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych z podręcznika.. Notatkę .Środowisko przyrodnicze jest źródłem różnych dóbr materialnych, powstałych w wyniku pracy produkcyjnej człowieka z przekształconych tworów przyrody.. Zwróć uwagę na pojęcia oraz zagadnienia: • Położenie Arktyki i Antarktyki .W ciągu ostatnich 50 lat zarejestrowano zmiany w miąższości lodowców rzędu 100 m. Ob­sza­ry oko­ło­bie­gu­no­we ule­ga­ją ocie­ple­niu dwu­krot­nie szyb­ciej niż po­zo­sta­łe ob­sza­ry na Zie­mi.. Arktyka i Antarktyka to obszary położone wokół biegunów.. Globalne ocieplenie jest zjawiskiem polegającym na wzroście średniej temperatury powietrza na Ziemi.Arktyka i Antarktyka - okołobiegunowe regiony świata, obejmujący odpowiednio - Ocean Arktyczny i część północnej Europy, Azji i Ameryki Północnej na półkuli północnej oraz Ocean Południowy i Antarktydę na półkuli południowej.. Spis tematów (kliknij, aby przejść do tematu) I Położenie i warunki naturalne Arktyki i AntarktykiPrzykłady zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych: 1.. Przyporządkuj podane określenia do Arktyki lub Antarktyki..

Położenie i środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.

Wyjaśnij pojęcia terminów góra lodowa, lądolód, pak lodowy, lodowiec szelfowy, nunatak Na podstawie informacji z podręcznika wykonaj zadanie 1, 3, 4 str. 177 Proszę o przesłanie zdjęć z opracowanej tej części tematu osoby z nr: 1, 2,3,4,5, 10,do wymienionych przyczyn zmian w środowisku przyrodniczych obszarów polarnych dopisz po jednym przykładzie ich skótków.. Wymień rośliny i zwierzęta występujące w Arktyce.. Centrum Arktyki zajmuje pokryty lodem Ocean Arktyczny.Zmiany klimatu wywierają w Arktyce większy wpływ niż gdziekolwiek indziej.. Zasięg czół lodowców zmniejszał się średnio o 50. m na rok.. W tych strefach, nazywanych obszarami podbiegunowymi, występują dnie polarneArktyki.. Poznasz poszczególne elementy środowiska przyrodniczego obszarów okołobiegunowych.. Całkowite stopienie lodu może przyczynić się do nasilenia tych zmian szczególnie w rejonach graniczących z Arktyką.Autostrady i drogi budowane przez człowieka wprowadzają trwałe zmiany w środowisku naturalnym.. Zaznacz na zamieszczonej mapie konturowej graniceTemat; Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Pozostawia w oceanie wodę i lód.. Oprócz cyklicznych, naturalnych zmian klimatycznych, za głowną przyczynę tego zjawiska podaje się globalne ocieplenie..

Cechy środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki .

Ocean Południowy E. tundra B. Ocean Arktyczny F. światowy rekord C. brak stałego .omawia zmiany w środowisku przyrodniczym obszarów polarnych Czytaj uważnie tekst z podręcznika, analizuj mapy i wykresy, czytaj podpisy pod zdjęciami i wykonuj poniższe zadania.. Dlaczego powinniśmy posłuchać naukowców?. Cierpią również zwierzęta, głównie wędrowne.Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki Cele zaj ęć: Określisz położenie geograficzne Arktyki i Antarktyki.. Zapisz w zeszycie notatkę z dzisiejszej lekcji (nie przesyłaj).. Wykonaj w zeszycie notatkę wg poniższych punktów; 1.Położenie Arktyki 2.Środowisko przyrodnicze Arktyki.. Podczas nocy polarnej Słońce nie pojawia się ponad horyzontem.Zmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki Author: Łukasz Last modified by: Gymex82 User21 Created Date: 6/1/2020 2:57:00 PM Other titles: Zmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki Zmiany w środowisku przyrodniczym ArktykiZmiany w środowisku przyrodniczym Arktyki wywołane działalnością człowieka: Dewastacja przyrody wywołana eksploatacją surowców naturalnych;Arktyka, podobnie jak inne zamieszkane obszary Ziemi, zmaga się z problemem zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.. Wpisz właściwe litery w odpowiednie miejsca tabeli.. 1.Uzupełnij zdania nazwami geograficznymi spośród podanych.Topnienie Arktyki.. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy: budowa geologiczna; rzeźba terenu; klimat; stosunki wodne; gleba; organizmy żywe.. Film próbuje odpowied.Te dramatyczne zmiany w Arktyce wywierają silny wpływ na cyrkulacje atmosferyczne, powodując m.in. powstawanie anomalii pogodowych w obszarze umiarkowanych szerokości geograficznych.. Mapa witryny.. Dowiesz się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w środowisku przyrodniczym obszarów okołobiegunowych i co jest przyczyną tych zmian.5.. Kiedy Słońce świeci na śnieg lub lód, ten odbija 80-90% padającego światła, a jedynie 10-20% energii jest pochłaniane i zwracane przez ziemię w postaci podczerwieni.Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze Arktyki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt