Funkcjonowanie osobiste i społeczne ocena opisowa przykład

Pobierz

Celem nauczania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest rozwijanie autonomii osoby niepełnosprawnej, wdrażanie jej do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, wyposażenie jej w takie umiejętności i .4 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE Blok humanistyczno- społeczny.. nauczyciele przesyŁajĄ wychowawcom oceny opisowe z zachowanie i zajĘĆ edukacyjnych razem ze "skrÓtami"do dnia wystawiania ocen.. Funkcjonowanie osobiste - utrwalanie znajomości danych personalnych - dokumenty tożsamości dowód osobisty, paszport, legitymacja.. 2) zajęcia rewalidacyjne.. W klasie ma ulubioną koleżankę i kolegę, z którymi chętnie rozmawia i przebywa.. Zajęcia kształtujące kreatywność (plastyka, muzyka) 3.. Potrzebuje pomocy przy odpinaniu i zapinaniu zamka w kurtce.Ocena opisowa dla ucznia z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.. Uczennica wykazuje się bardzo dobrą orientacją w najbliższym środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym.. Z pozostałymi uczniami z klasy raczej nie ma wspólnych tematów do rozmów, ale jest przez nich lubiana i .Technika.. Pytana, odpowiada jednym wyrazem, czasem "pomrukiwaniem".. Zachowanie 1.. .Przedmiotowy system oceniania w klasach gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym..

Funkcjonowanie osobiste i społeczne 2.

Osoby te potrzebują najczęściej codziennego nadzoru, potrafią jednak wykonywać proste, praktyczne czynności.. Liczba uczniów bez ocen niedostatecznych: czyli % klasy.. Wychowanie fizyczne 6.. Uczennica posiada mały zasób podstawowych wiadomości i wąski zakres słownictwa.. Podczas słuchania czytanego tekstu rozprasza się, trudno jej skupić się na treści.Śródroczna ocena opisowa uczennicy klasy pierwszej SP z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.. nr 3) z dnia 14 lutego 2017 roku.funkcjonowanie osobiste i społeczne: .. nauczyciel uczĄcy bĘdzie zobowiĄzany do opracowania oceny opisowej na podstawie karty obserwacji (czyli "podkreŚlanki" opracowywanej na i pÓŁrocze).. Nie zawsze kulturalnie odnosi się do innych i panuje nad negatywnymi emocjami.. Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Program nauczania z zakresu przedmiotu Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne dla II etapu edukacyjnego powstał w oparciu o Podstawę Programową Kształcenia Ogólnego dla Uczniów z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym (zał..

... • Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Korzysta z różnych urządzeń technicznych i audiowizualnych domowego użytku z zachowaniem bezpieczeństwa.. Przysposobienie do pracy 5.. Przestrzega podstawowe zasady i normy społeczne, które obowiązują w szkole.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.w ocenie opisowej z przysposobienia do pracy należy ująć realizowane działy .. adekwatny do wieku poziom dojrzałości emocjonalno-społecznej trudności w kontrolowaniu emocji- niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do załamań, drażliwość (lewostronny niedosłuch) pomoc psychologiczna Sfera społecznaOcena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.. Opracowała: Renata Janik.. Zajęcia kształtujące kreatywność 4.. Są zdolne do nawiązywania kontaktu, porozumiewania się i angażowania w proste społeczne działania.l.p.. Ocena opisowa uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu .1.. Wyniki obserwacji powinny być udokumentowane notatkami z obserwacji oraz wytworami prac uczniów.. - wypełnianie dokumentów urzędowych rola i znaczenie podpisu..

Liczba uczniów z ocenami opisowymi: l.p.

Nie mówi i nie pisze.. Rozpoznaje nauczycieli z nią pracujących, zna teren szkoły i swobodnie się po nim porusza.. S zko l n y p l a n n a u cza n i a .a) funkcjonowanie osobiste i społeczne, b) zajęcia rozwijające komunikowanie się, c) zajęcia rozwijające kreatywność, d) wychowanie fizyczne, e) religia/etyka1 .. Nazwisko i imię ucznia 1 Nazwisko i imię ucznia Nazwa przedmiotu Ocena opisowa Funkcjonowanie osobiste i społeczne Zajęcia rozwijające komunikowanie sięa) funkcjonowanie osobiste i społeczne, b) zajęcia rozwijające komunikowanie się, c) zajęcia rozwijające kreatywność, d) wychowanie fizyczne, e) etyka; 2) zajęcia rewalidacyjne.. OBSŁUGIWANIE SAMEGO SIEBIE.. Przysposobienie do pracy (Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym, Pomoc w kuchni, Elementy szycia, Edukacja techniczna, Elementy florystyki, PodstawyOcena opisowa Mateusz Tomczak, klasa IIIe SPdP, I semestr, rok szkolny 2016/2017 Zachowanie: Mateusz lubi przebywać w towarzystwie kolegów, widoczny jest emocjonalny związek z nimi.. Cechuje się wysoką zaradnością i samodzielnością.Tematyka zajęć z przedmiotu funkcjonowanie osobiste i społeczne.. Funkcjonowanie osobiste i społeczne (samoobsługa, uspołecznienie, komunikacja, elementarne pojęcia matematyczne) 2..

Przykładowa ocena opisowa ucznia kl. III.

Uczennica miła, spokojna.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.· funkcjonowanie osobiste i społeczne · wychowanie fizyczne · przysposobienie do pracy W zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego uwzględniono umiejętności z zakresu: 1. samoobsługi 2. uspołecznienia 3. komunikowania się 4. elementarnych pojęć matematycznych 5. plastyki 6. muzyki z rytmikąOcena opisowa uczennicy szkoły przysposabiającaj do pracy, niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym.. Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania - 693g w tym: Klasa I - 231 gOcena opisowa: Michalina, kl.Vb- upośledzenie umiarkowane, autyzm Zachowanie: Bardzo dobre.. Zauważalne jest duże przywiązanie Mateusza do kolegów, nauczycieli.OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA I -przykłady **** Uczennica potrafi nawiązywać pozytywne kontakty w grupie społecznej.. Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela mówienie i słuchanie - potrafi uważnie słuchać innych, wypowiada się wyrazami, wypowiada się zdaniami prostymi, odpowiada na pytania zdaniami, wypowiada się zdaniami .Ocena opisowa .. Chłopiec z ochotą opiekuje się Amelią, prowadzi, pomaga oraz dyscyplinuje w pracy.. Osią wszystkich działań edukacyjnych jest wspieranie rozwoju funkcjonowania osobistego i społecznego ucznia.A by możl i we był o wyst awi eni e opi sowych ocen kl asyf i kacyj nych danemu uczni owi , koni eczne j est uzupeł ni eni e szkol nego pl anu nauczani a kl asy t ego uczni a, przynaj mni ej w zakresi e przedmi ot ów dot yczących t ego uczni a.. - umiejętność autoprezentacji - świadomość własnej tożsamości, akceptacja siebie .Plik Ocena opisowa ucznia z upośledzeniem umierkowanym i znacznym(1).doc na koncie użytkownika btrybon • folder Programy • Data dodania: 9 paź 2011.. Zakres treści nauczania i wychowania w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną wUpośledzone funkcjonowanie w zakresie samoobsługi i umiejętności ruchowych.. Zna zasady i normy obowiązujące w szkole, ale czasem ich nie przestrzega.. Posługuje się prostymi zdaniami .. Ilość ocen z religii: CEL BDB DB DST DOP NDST ŚREDNIAocena opisowa kl. 3 do wykorzystania na świadectwo (1).doc (97 KB) wzory oceny opisowej.docx (27 KB) OCENA OPISOWA zdania oceniające na świadectwo, arkusze.doc (241 KB) Zestawienie wymagań podstawowych dla klas I, 2 i 3.doc (105 KB) Wymagania podstawowe dla klas I, 2 i.doc (105 KB)Podstawą oceny opisowej jest systematyczna i wnikliwa obserwacja dziecka na wielu płaszczyznach prowadzona przez nauczyciela.. Oto przykład, jak może przebiegać taka obserwacja w różnych obszarach aktywności.6.. Manipuluje tworzywem, szereguje, wkłada, wyjmuje, nawleka, przesypuje, lepi.. Zajęcia rozwijające komunikowanie się 3.. Zazwyczaj wykonuje polecenia.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt