Regulamin konkursu plastycznego wzór

Pobierz

Integracja mi ędzypokoleniowa.. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Podbij Małopolskę!". Celem konkursu jest edukacja prawna dzieci i młodzieży z obszaru województwa dolnośląskiego, przybliżenie specyfiki zawodu radcy prawnego oraz rozwój inwencji twórczej uczestników.. 1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym "W hołdzie Polskiemu Papieżowi", zwanym dalej "Konkursem" a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.. Uczestnicy Konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU: 1.1.. Organizatorem Konkursu jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp.. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma WOSANA S.A., producent naturalnej wody źródlanej Mama i ja.. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i czytelny.1.. Organizatorem Konkursu jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp.. Zdobywcy złotej,srebrneji brązowejnagrody oraz Wyróżnieniw każdejRegulamin Konkursu Plastycznego na ilustracj ę świ ątecznej kartki bo żonarodzeniowej PKN ORLEN (dalej: "Regulamin") § 1 Definicje Poni ższym definicjom u żytym w Regulaminie przypisuje si ę nast ępuj ące znaczenie: Organizator - PKN ORLEN S.A..

V edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego.

Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursieREGULAMIN KONKURSU § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia 2020 r. i trwa do 30 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego/godzina wysłania e .Regulamin Konkursu plastycznego OIRP we Wrocławiu w 2018 r. 1.. Budowanie trwałej wi ęzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.. a) wzór regulaminu: Każde ogłoszenie konkursu (będące często po prostu jego regulaminem) należy dopasować do konkretnego wydarzenia - nie ma więc uniwersalnego wzoru, który można po prostu skopiować, zmieniając tylko tytuł, daty i nazwę organizatora.. Organizatorem Konkursu jest "E1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi, ul. Konkurs jest organizowany pod nazwą Woda dla Dziecka - Mama i Ja 2.. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.. Organizatorem Konkursu jest Departament Promocji Funduszy Europejskich (DIP) w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.. z o.o., ul. Telimeny 10B, 43-382 Bielsko-Biała..

Partner - Fundacja ORLEN DAR - SERCA.Regulamin konkursu - jasne zasady!

Regulamin Konkursu Dobry Wzór 2018 określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Dobry Wzór 2018, zwany dalej Konkursem.. 3.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ.. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Organizatorem konkursu jest Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu (biuro: ul. Polska 14B, Zawiercie, tel.. Cele konkursu:REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny .. Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem "Mój dzień z rodziną w czasie epidemii".. 2.REGULAMIN KONKURSU § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, grafika, collage, .REGULAMIN 18 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI .. - promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych, - rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.. Oświadczenie Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.. I ORGANIZATORZY.. założenia ogólne.. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Z DNIA 06.05.2020 r. § 1.. Zwycięzcy międzynarodowej części konkursu zostaną nagrodzeniDyrekcja Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu składa serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu za zakup rowerka do naszej siłowni, która (była nieczynna) ale udało się nam przywrócić atest i ją otworzyć na potrzeby szkoły.REGULAMIN Konkursu plastycznego ..

z 2002 r.Regulamin konkursu - WZÓR Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy.

sponsoruje Konkursu plastycznego "Samochód marzeń 2018".. Organizatorem Konkursu są Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie,REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "WEHIKUŁ CZASU" 1.. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. 2.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z okazji obchodów Roku Świętego Jana PawłaII "W hołdzie Polskiemu Papieżowi" §1.. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie dziecko uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych położonych na obszarze województwa mazowieckiego.. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne §1.. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicieREGULAMIN Konkursu plastycznego .. , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ("Formularz zgłoszeniowy"), drukując wzór ze strony internetowej , lub .. sponsoruje Konkursu plastycznego "Samochód marzeń 2019".. Jan Paweł II.. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej "Konkursem"), jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy Al.. • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni".REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MÓJ WYMARZONY LIZAK" - 2020 wersja II (uwzględniona wysyłka on-line) Organizatorzy: MUZEUM LIZAKA w Jaśle oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 w Jaśle 1..

Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa (zwany dalejzgodnie z regulaminem Konkursu.

HISTORIA, KTÓRA INSPIRUJE" CEL KONKURSU § 1 .. Fundacja .REGULAMIN Konkursu plastyczny dla dzieci i młodzieży "Komiksowa Odyseja kosmiczna" 31.. Autor nie odpowiada za jego aktualność i zgodność z przepisami prawa, ani jakiekolwiek konsekwencje jego użycia, chyba że wykorzystanie dokumentu nastąpi za wyraźną zgodą Autora.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. "EKOLOGIA W OCZACH DZIECKA III" ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH W ZAWIERCIU Organizator konkursu: 1.. W pracach plastycznych starszej grupy wiekowej obowiązkiem jest wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI zgodnie z obowiązującym wzorem: § 4 Warunki uczestnictwa 1. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 1.. Organizatorem Konkursu jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, ul.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ" .. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.. Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie i nazwanie maskotki Funduszy Europejskich zwanej dalej maskotką "FE".. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.. i jest zwany dalej: "Konkursem".. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,Regulamin konkursu plastycznego "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa" §1 Cele konkursu Celami konkursu s ą: 1. dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.. Regulamin Konkursu Dobry Wzór 2020 określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Dobry Wzór 2020, zwany dalej Konkursem.. Wzmacnianie świadomo ści obywatelskiej.. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44, zwana dalej "Organizatorem".Nr 101, poz. 926) - Organizator Konkursu.. Wydział ds. REGULAMIN.. Adresaci konkursu: .. (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac wzór tabeli zamieszczony w załączniku): - imię nazwisko,OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2019 "Święty Mikołaj w oczach dzieci".. 3.Regulamin konkursu plastycznego na plakat o tematyce patriotycznej "Polska widziana oczami dziecka" "Więcbork - Niepodległość - Wolność - 1918r.".


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt