Style architektoniczne starożytnej grecji prezentacja

Pobierz

5.W całej historii architektury europejskiej istniały tylko trzy systemy konstrukcyjne i trzy odrębne style architektoniczne.. • Akropol - ateńskie wzgórze z kompleksem świątyń.. 1 • Starożytna Grecja - ko-lebką kultury europejskiej.. • Definiowanie pojęć: kolumna, kolumnada, tympanon, fryz.. Ich trzony zwężały się u góry i pokrywały żłobienia zwane kanelurami.. Pobierz załącznikNajważniejszymi budowlami miejskimi były: ratusz ( miejsce posiedzeń rady miejskiej), eklesiasteron (gmach posiedzeń zgromadzeń), stoa wznoszona jako budowla wolnostojąca o zróżnicowanym przeznaczeniu użytkowym albo portyk otaczający agorę, kręgi świątynne.Historia - Architektura i sztuka antycznej GrecjiSztuka grecka Sztuka grecka Właściwa sztuka starożytnej Grecji powstała między XI w. a I w. p.n.e. Okres XI - X w. p.n.e. to faza przejściowa do sztuki archaicznej.Style architektoniczne Architektura gotycka : Architektora baroku : Architektura klasycystyczna : Architektura romańska : Klasycyzm - w architekturze styl wzorujący się na formach architektonicznych starożytnego Rzymu i Grecji.. W architekturze greckiej wyodrębniły się trzy style tj.: dorycki - pojawił się około VII wieku p. n. e , joński - powstał na przełomie VII i VI wieku p.n.e. pod wpływem ludów Wschodnich, koryncki rozwinął się na przełomie V i IV wieku p.n..

Powstały style: dorycki i joński.

Narysować i scharakteryzować style architektoniczne.

Zaczęła kształtować się architektura.. Wprowadzenie Grecy byli bardzo uzdolnieni artystycznie i intelektualnie, chętnie też przejmowali od innych dobre wzory, przekształcając je na swój sposób i stosownie do potrzeb.Link do prezentacji: dla zasięgu:koronawirusGrecjapl.Style architektoniczne określają wspólne cechy estetyczne, przestronne i konstrukcyjne dzięki czemu możemy powiedzieć, że dany budynek należy do konkretnego stylu.. Należy tutaj zaznaczyć, że style w architekturze różniły się między sobą w różnych krajach zastosowanymi rozwiązaniami, a także ramami czasowymi.Grecja - Charakterystyka igrzysk i teatru.. Prezentuje charakterystyczne style architektoniczne wraz z przykładami, zwraca uwagę na głównych twórców i ich dzieła, ukazuje rozwój malarstwa i garncarstwa.Prezentacja może stanowić treść zadania domowego.. Architekturę starożytna postrzegana była w XVII wieku jako wzór umiaru i harmonii.Sytuacja się zmieniła, kiedy Rzym nawiązał liczne kontakty handlowe, rozpoczął ekspansję na półwyspie oraz zapoznał się z architekturą hellenistyczną, zwłaszcza Greków..

W starożytnej Grecji system konstrukcyjny składał się z dwóch elementów: kolumny i belki.

Styl ten narodził się około połowy XVIII stulecia w opozycji do bogatej i dekoracyjnej architektury barokowej i rokokowej.. e. Grecy dużą wagę przykładali głównie do budowli, które służyły kultowi, a więc świątynie.Prezentacja omawia poszczególne etapy rozwoju sztuki greckiej począwszy od okresu archaicznego po hellenistyczny.. Rozwinął się w połowie XVIII wieku jako reakcja naSTYLE ARCHITEKTONICZNE Grecy w schyłkowym okresie archaizmu stali się twórcami oryginalnych systemów konstrukcyjnodekoracyjnych, których elementy, o określonym kształcie i sposobie dekoracji, są powiązane określonymi proporcjami obliczanymi za pomocą modułów.rozpoznawać: style malarstwa wazowego, porządki architektoniczne, rzeźby epoki archaicznej, klasycznej i hellenistycznej; charakteryzowac wybrane dzieła antyku greckiego.. Styl archtektoniczny starożytnej Grecji określiła konstrukcja budowli i porządki architektoniczne.XVI wieku Cechy: Proporcjonalność, symetria, przewaga linii prostych, kopuły na planach geometrycznych, prostokątne okna, arkady, attyki Styl barokowy od 2p.XVI wieku do pocz.Klasycyzm -styl w architekturze nawiązujący do architektury starożytnej Grecji i Rzymu.. W okresie archaicznym (1100 - 400 r. p.n.e.) przedstawiano bogów w ludzkich postaciach..

Stworzono go na przełomie VII i VI w. p.n.e.Architektura starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.

Miasta starożytnej Grecji‎ (8 kategorii, 124 strony)Test sprawdzający wiadomości z działu "Dziedzictwo starożytności" dla klasy V szkoły podstawowej.. Nastąpił szybki rozwój ceramiki.. Przykładem może być zwyczaj pogrubiania środkowych części kolumn po to, by oglądane z pewnej odległości nie sprawiały wrażenia wklęsłych.. Te czynniki w zdecydowanym stopniu wpłynęły na dalsze kształtowanie się architektury starożytnego Rzymu.styl Ludwika XVI od 1750 do końca XVIII wieku, styl cesarstwa pierwsze dwadzieścia lat XIX wieku, klasycyzm XIX wieczny (neoklasycyzm) Cechy klasycyzmu: odwoływanie się i wzorowanie na tematyce i architekturze starożytnej Grecji i Rzymu, bezwzględne przekonanie o wyższości kultury antyku nad innymi epokami kultury,- uczeń zna pojęcia: kultura, kanon, sztuka, style architektoniczne, - uczeń wie co to jest Akropol i zna jego rolę w życiu Ateńczyków, - uczeń zna nazwiska rzeźbiarzy greckich i ich dzieła, - uczeń zna style architektury greckiej.. Scharakteryzuj szkoły filozoficzne i ich przedstawicieli.. Narysować i scharakteryzować style architektoniczne.. - Sciaga.pl Grecja - Charakterystyka igrzysk i teatru.. Umownie za okres kończący ten okres uznaje się często IV w. n.e. Przez tysiąclecia architektura egipska ewoluowała, zachowując jednak wiele cech wspólnych w zakresie formy i funkcji budynków.Architekci starożytnej Grecji‎ (20 stron) M.. W porównaniu z innymi porządkami był on mało ozdobny.. Na początku każdej strony znajduje się wersja pdf gotowa do pobrania.. poleca 83% 1057 głosówWspaniałość greckiej architektury nie polega na wysokim poziomie techniki, lecz na genialnym wyczuciu proporcji oraz wyostrzonej świadomości perspektywy.. Najważniejsze nazwiska artystów i dzieła sztuki oraz przydatne terminy z podziałem na epoki i style: Prehistoria / sztuka starożytnej Mezopotamii / sztuka egejska / sztuka etruska Sztuka starożytnego Egiptu Sztuka starożytnej Grecji .CERAMIKA STAROŻYTNEJ GRECJI.. Hasła programowe zawarte w teście: formy rządów w państwach starożytnych, sztuka teatralna w starożytności i współcześnie, wpływy architektury starożytnej, nauka starożytna i współczesna, z dziejów pisma, obecność języka greckiego i łacińskiego we współczesnym życiu .. Rozumienie wiadomości: - uczeń rozumie jakie znaczenie miały świątynie dla Greków,W architekturze Starożytnej Grecji wyróżniamy trzy porządki architektoniczne.. Scharakteryzuj szkoły filozoficzne i ich przedstawicieli..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt