Plan rozwoju mianowanie 2020

Pobierz

z 2018 r. poz. 1574) (dalej: Rozporządzenie).2019/2020 Wrzesień 2019 2.. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego.. Na bieżąco Wrzesień 2019 Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Zaświadczenia.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: "Nowe zasady awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - repetytorium .Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4..

Plan rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Plan musi uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego zawarte w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Po pierwsze i najważniejsze w całym tym planowaniu to wydrukować Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200).. Wstępna analiza własnych umiejętności i określenie ścieżki rozwoju zawodowego.. Anita Stefańska.. ZAPOZNAJ SIĘ Z FRAGMENTEM PORADNIKA GRATIS ZAMÓW PORADNIKstażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Otwórz dokument Anna Kiełb W przypadku pytań, proszę pisać: lub dzwonić CEN 94 34 767 40 Do wniosku dołączam plan rozwoju zawodowego, który będzie realizowany w okresie stażu..

Plan rozwoju zawodowego - mianowanie.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018 poz.967 z późn.zm.. 2 pkt 7 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania2020 r. Czynności organizacyjne L.P.. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA 1.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Rozporządzenie możesz pobrać tu >POBIERZ

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Wrzesień 2019 Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 3.Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi §8 ust.3 pkt 4b3.. Zagórze.. 2.Staż rozpoczyna się 1 września 2020r., a zakończy 31 maja 2023r.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.VI.2020 10.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.W pracy nauczyciela rozwój zawodowy jest ważnym czynnikiem dodatkowo motywującym do podejmowania nowych wyzwań.. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. )Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy • Analiza mocnych i słabych stron prezentowanego warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena) • Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej • Analiza efektów udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznejPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl ..

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO § 7 ust.. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j.. Prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego pozwoli na efektywne wykorzystanie tych 2 lat i 9 miesięcy .. 1 Lis.2020 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Monika Pisula Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.. Nauczyciel kontraktowy, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego .. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - świetlica .. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Z oddaniem planu i wniosku najlepiej uwinąć się do połowy września, bo dyrektor ma 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego na zaakceptowanie lub przekazanie do poprawek takiego planu.Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego Zgodnie z art. 9c ust.. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. Opublikowano: 15 września 2020 roku.. Poza tym niewielka podwyżka również będzie miłym dodatkiem Opierając się na solidnym planie rozwoju zawodowego oraz na radach opiekuna z łatwością .Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2022-02-08) Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r.Prezentacja Joanny Małeckiej Presented by PERSON for COMPANY Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego s. Joanna Małecka Joanna Małecka miejsceZatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora § 6 ust.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Plan rozwoju to program działań dla nauczyciela w okresie stażu, uwzględniający potrzeby uczniów i szkoły, a także specyfikę placówki.. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt