Pola wielokątów zadania praktyczne

Pobierz

Czas kursu: 00:00:05. za pośrednictwem GOOGLE MEET.. 68,5 cm² Zadanie 2.. Wstęp.. Suma punktów: /13.00.. Cele dzisiejszej lekcji Uczeń: oblicza pole trójkąta, prostokąta, równoległoboku i rombu, trapezu; zna zależności między jednostkami pola; oblicza pole równoległoboku; Notatka do zeszytu: Zadania do wykonania:• rozwiązywanie wspólnie zadania dotyczącego obliczenia obwodu i pola kwadratu i prostokąta (na tablicy) • przypomnienie pojęć - pole i obwód prostokąta • przypomnienie wzorów ułatwiających obliczanie pola i obwodu prostokąta 4.. Stosowanie zintegrowanej wiedzy.. •Potrafią zastosować wiedzę dotyczącą pól w zadaniach praktycznych •Potrafią obliczać pola figur jako sumę lub różnicę pól znanych wielokątów.. Cechy podobieństwa trójkątów.. Kod wejścia na lekcję jest podawany bezpośrednio przed lekcją.Ta playlista dotyczy pól figur.. Zadanie 2 Oblicz pole kwadratu, którego obwód wynosi 10dm.. Przy ich rozwiązywaniu będziemy również wykorzystywali odczytywanie danych z | |planu.boryka się dziecko, próbowanie przeróżnymi sposobami przekazania wiedzy dziecku w taki sposób żeby "załapało" o co chodzi z danym tematem.. Powtórz materiał!. rozwiązuje zadania praktyczne wymagające porównania .- rozwiązywać zadania praktyczne z wykorzystaniem wzorów na pola wielokątów.. Pole figur Połącz w pary.. Dokładne przećwiczenie zamiany jednostek pola..

Pola wielokątów Połącz w pary.

Obliczaj w każdym przypadku pole wielokąta i porównuj otrzymany przez ciebie wynik z wynikiem zapisanym na ekranie.. Oblicz pole prostokąta.. pole wielokąta złożonego z części.Pola wielokątów podobnych oblicza stosunek pól wielokątów podobnych oblicza skalę podobieństwa wielokątów podobnych na podstawie stosunku ich pól 5.. Zadania będą dotyczyły sytuacji praktycznych.. Płatne treści to: dokładne rozwiązania każdego zadania z klasówki i dostęp do ogromnej bazy wiedzy matematycznej na każdy poziom edukacji!. Jeden z boków prostokąta ma 9 cm, a drugi jest o 2,5 cm krótszy.. b) Umiejętności ..

Pola wielokątów Teleturniej.

1) pole rombu wynosi: a) 40cm2 b) 20cm2 c) 45cm2 d) 20m2 2) pole rombu wynosi: a) 160cm2 b) 16 m2 c) 40cm2 d) 160m2 3) pole równoległoboku wynosi: a) 13,5 cm2 b) 135 cm2 c) 13 dm2 d) 1,35 cm2 4) Ile wynosi pole równoległoboku?. Oblicz obwód prostokąta o wymiarach: a) 4 cm 2 mm, 3 cm 6 mm, b) 7 cm 4 mm, 1 cm 7 mm.. Bryły.. Klasa 6 Klasa 7 Matematyka Geometria.•Potrafią stosować poznane wzory do obliczania pól figur.. Ćwiczenie 3 Zmieniaj położenie wierzchołków wielokąta.. Cele lekcji a) Wiadomości .. Zadania egzaminacyjne.. Bryły.. 9.2 Siatki brył: graniastosłup .. 9.3 Pole i objętość .. 9.4 Zamiana jednostek długości.. 9.4.2 Obwody wielokątów z .. 9.4.3 Podstawowe jednostki pola.. Zadanie 3.. Pole tego prostokąta jest równe: A.. Zacznij rozwiązywać test!. Zadanie 3 Oblicz obwód kwadratu, którego pole jest równe 49cm2.. Uczeń: potrafi obliczyć przybliżoną wartość pola figury,POLA WIELOKĄTÓW Zadanie 1.. Oblicz pole prostokąta.. a) 4 m2 b) 400 m2 c) 400 dm2 d) 45 dm2 5) Ile wynosi h2 ?Ćwiczenia w obliczaniu pół figur płaskich 1.. 10.Własności liczb i działań Klasa 5 Matematyka.. Dowiesz się z niej, jak zamieniać jednostki pola, jakie są wzory na pole prostokąta, równoległoboku, rombu i trapezu..

Wybrane zadania egzaminacyjne.

9.Koła i okręgi-obliczanie długości okręgów, łuków i pól kół oraz wycinków.. 9.4.4 Pola wielokątów z .POLA FIGUR Zadanie 1 Jeden z boków prostokąta ma 6cm, a drugi jest 3 razy dłuższy.. Zastosowanie własności trójkątów i czworokątów do obliczania zadań praktycznych.. 25 dm² Zadanie 3.Pola wielokątów - podsumowanie - Matematyka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum - YouTube.Test sprawdza wiedzę teoretyczną ze znajomości wielokątów - prostokąta, kwadratu, równoległoboku, rombu, trapezu oraz wielokątów foremnych, jak również sprawdza czy uczeń potrafi zastosować tę wiedzę w praktyce do obliczania pól i obwodów figur, wraz z zamianą jednostek powierzchni.. Czas pytania: .|Na dzisiejszej lekcji będziecie wykorzystywać poznane wcześniej wzory na obliczanie pól i obwodów wielokątów przy rozwiązywaniu zadań z | |treścią.. 14.Pola figur - zadania: oblicza pola wielokątów stosując poznane wzory: oblicza pola wielokątów w sytuacjach wymagających zamiany jednostek oblicza pola wielokątów o skomplikowanych kształtach : 120. zna cechy podobieństwa trójkątów stosuje cechy do udowodnienia podobieństwa 5..

Zadania praktyczne i problemowe.

8.6 Koła i okręgi.. 8.7 (>R)Figury symetryczne, .. Klasówki (12) 9.. Zadanie 4.. Pole kwadratu o obwodzie równym 6 dm jest równe: A.. Zadanie 5Pola figur - kl6 - Test.. Uczeń: zna zasady pokrywania figury siecią kwadratową, zna stosowane w praktyce jednostki powierzchni gruntów, zna wzory na obliczanie pól wielokątów.. Oblicz obwód prostokąta, którego jeden bok ma długość 15 cm, a długość drugiego jest o 3 cm większa.10 Figury płaskie: 9) uczeń oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów; 10) zamienia jednostki pola; 11) oblicza wymiary wielokąta powiększonego lub pomniejszonego w danej skali; 12) oblicza stosunek pól wielokątów podobnych; 1 Liczby wymierne dodatnie: 6) uczeń szacuje wartości wyrażeń arytmetycznych;uczeń pozna praktyczny sposób na określenie pola czworokąta, który nie jest trapezem i będzie mógł go wykorzystać jako metodę dla określania pól dowolnych wielokątów, uczeń będzie umiał uzasadnić, dlaczego nie wszystkie pomiary wykonane zostały w terenie.. Środki dydaktyczne:Od 26.10.2010 lekcje matematyki odbywają się zgodnie z planem lekcji .. Metody pracy: - indywidualna, grupowa - praktyczna - rozwiązywanie zadań.. Cały materiał.. 9.1 Figury przestrzenne.. Postawy: - rozwijanie logicznego a zarazem twórczego myślenia ucznia na lekcjach matematyki - umiejętność stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce.. Klasówka 8.5.. Klasa 5 Matematyka.. Zadanie 4 Jeden bok prostokąta ma 7cm, a drugi jest o 4cm dłuższy.. Ćwiczenie 4 Wyznacz pole wielokąta, korzystając ze wzoru Picka.8.5 Test Pola wielokątów.. Przykład b) uczniowie rozwiązują samodzielnie.. Znajdziesz w niej również przykłady obliczania pól wymienionych figur oraz dowiesz się, jak stosować poznane wzory w zadaniach tekstowych.Pola wielokątów, pole prostokąta: pole równoległoboku i rombu, trójkąta, trapezu Liczby na co dzień: kalendarz i czas, długość i masa, skala na planach i mapach, zaokrąglanie liczb, kalkulator, odczytywanie informacji z tabel i diagramów, odczytywanie danych przedstawionych na wykresach, powtórzenie wiadomości.Zadania praktyczne i problemowe-przykłady zadań egzaminacyjnych.. •Potrafią zamieniać jednostki pola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt