Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego 2020

Pobierz

Dokumentowanie wszelkich aktywności.. 3 pkt 1.planu rozwoju zawodowego na zakończenie stażu oraz sprawozdań okresowych.. Projekt ten załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu i przekazuje dyrektorowi szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Cały okres stażu Prowadzenie tzw. "Teczki stażysty".. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.Zatwierdzenie w ciągu 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego lub postępowanie ww.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkołyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Podpis wnioskującego- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. Krótkie notatki z ich analizy.. Zatwierdzenie przez opiekuna stażu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego i pozytywna ocena planu rozwoju zawodowego za danyPlan dołączony do wniosku Zatwierdzenie przez dyrektora 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwrot do korekty (w formie pisemnej), pieczątka, podpis dyrektora, data Poprawa planu W wyznaczonym przez dyrektora terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.. 5.WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Na podstawie art. 9c pkt 3 Karty Nauczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego..

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.

PrzygotowaniePamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: czerwiec 2023 r.Data publikacji: 15 września 2021 r. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.. W wyjątkowych sytuacjach - plan rozwoju zawodowego zatwierdza upoważniony wicedyrektor.. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia rozpoczęły się 2 września 2019 r., a zatem upływ 20-dniowego terminu przypada 22 września 2019 r.tj.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. Sprawdź, jak krok po kroku przebiega procedura zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora § 6 ust.. czerwiec 2021r., czerwiec 2022r., czerwiec 2023r.-omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu w formie stacjonarnej lub zdalnej.. Author: Grzegorz Created Date: 9/24/2020 4:27:21 PM .PLAN OBSERWACJI Listopad 2020..

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Joanna Połetek Monitorowanie stażów zawodowych- rytmiczność i sposób realizacji zadań Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego 30.09.2020 Aleksandra Litera Sprawozdanie ze stażu: końcowe 7.06 Aleksandra Litera Obserwacja zajęć PLAN OBSERWACJI Plan rozwoju zawodowego.. Zbieranie materiału dokumentującego spełnianie zobowiązań wynikających z planu rozwoju osobistego i pisemnego kontraktu.. Gromadzenie2.. 2.Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Nauczyciel kontraktowy, rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego, zobowiązany jest do opracowania projektu planu rozwoju zawodowego.. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego .(Dz.U.. IX 2019 r./ Potwierdzenie Dyrektora § 8 ust.. Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbDyrektor zatwierdza planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Kwalifikacje: • mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z przygotowaniem pedagogicznymDyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - pobierz wzór informacji o zatwierdzeniu planu.3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji, 4) ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5) dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań egzaminacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego, 6) inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego..

Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

w przypadku poprawiania planu z zaleceniami dyrektora szkoły 7.. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. Ocena dorobku zawodowego opracowana przez Dyrektora.. Podpis Dyrektora .. 2 pkt 4c .. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego; Zawiadomienie o dokonywanej ocenie pracy; Zawiadomienie o zakończeniu postępowania; Zgoda na wprowadzenie zmian w planie rozwoju zawodowego; Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego w trakcie stażu; PAKIET: Maj 2019Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego - nowe przepisy 2017 r. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie awansu.Nauczany przedmiot/rodzaj prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego Data złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Data dokonania pozytywnej oceny dorobku zawodowegozawodowego zawartych w publikacjach na stronach internetowych Opracowanie planu rozwoju zawodowego..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021.

Wł. Niegolewskich w Rudnikach 3.. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im.. Dyrektor może zwrócić przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego do poprawy.. Imię i nazwisko: Maciej Kwiatek 2.. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbywanego stażu, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji tak dla nauczyciela, jak i szkoły.. Marzec 2021 Małgorzata Konop.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2023 roku.. Plan rozwoju zawodowego zatwierdza dyrektor w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6. w niedzielę.2020 Zaświadczenie o ukończonym kursie BHP.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego: do 16 września 2019 (w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 3.. Styczeń 2021 .. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela; Zobowiązanie do poprawienia planu rozwoju zawodowego; Zobowiązanie do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego; PAKIET: Wrzesień 2020.. Czynność zatwierdzenia przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego nauczyciela zostaje udokumentowana w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, w którym dyrektor szkoły zamieszcza informację o terminie zatwierdzenia planu, opatrzoną własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy .. 2019/2020 § 8 ust.. Stanowisko: Pedagog szkolny/Logopeda 4. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) Czas realizacji: cały okres stażu Dokumentacja realizacji: znajomość przepisów prawnych.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmianZatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.. Zobacz zawartość pakietuZatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 30 września 2020 r (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego: Kobyle, dnia 14.09.2017r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt