Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia plan rozwoju

Pobierz

Nauczany przedmiot: język angielski § 8.3.1.. Sonowiec.. c.§ 8 ust.. ocena dorobku zawodowego.. 3 pkt 1 Rozporządzenia: Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.. Dokształcałam się w zakresie stosowania metod aktywizujących a. E-szkolenia, webinaria nt. myślenia wizualnego, sketchnotingu, map mentalnych.. 3 pkt.. Przeprowadzenie e-Diagnozy w klasach czwartych za pośrednictwem platformy .Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi .. Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela .. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, w wielu przypadkach uzyskali lepsze oceny końcoworoczne w porównaniu z poprzednim rokiem, a w przyszłości mają szansę na osiągnięcie sukcesu na miarę swoich możliwości.. Każda osoba uczestnicząca w dramie działa na swoim poziomie rozwoju i nie oczekuje się od niej, by osiągała takie rezultaty jak inni.. Mając na względzie rozwój własny, a co za tym idzie również uczniów, sumiennie pracowałam nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy.pracy w szkole z dziećmi.. 3 pkt 1 - Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych .Komplet opisów i analiz jest dostępny w pełnej wersji Poradnika..

3 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia 1.

Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji 1.. 2023 r. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD .. Nazwa zadania.. Wymagania do awansu zawodowego nauczycieli dyplomowanych są następujące: umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięumiejĘtnoŚĆ wykorzystania w pracy metod aktywizujĄcych ucznia ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.. 3) UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA 1.. 12. umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 3. umiejętność wykorzystania w codziennej pracy metod aktywizujących ucznia; 4. umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy;Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..

1.Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

2 pkt.. Jako nauczyciel na co dzień w swojej pracy wykorzystuję technologię informacyjną i .(Dz.. U. z 2018 r. poz. 967) Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących Lp.. Prowadzenie lekcji i zajęć dodatkowych z wykorzystaniem metod aktywizujących; 2. i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.. Stosowanie metod aktywizujących.. Ula Oszywa.. Uwagi Stosowanie w trakcie lekcji metod aktywizujących uczniów.. Formy realizacji.. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN 1.. M. Konopnickiej w Nowogardzie.. Wykorzystanie metod aktywizujących ucznia.. To grupa metod charakteryzująca się tym, że w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw, dziecko przewyższa swoją aktywnością nauczyciela.Autoprezentacja dorobku zawodowego.. Ponadto podczas wszystkich szkoleń nawiązałem nowe znajomości i rozwinąłem wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.. Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących.Szkoła Podstawowa nr 2 im.. 2020 r. Planowana data zakończenia stażu: 31.. Działania i zadania nauczyciela..

Umiejętności wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia.

Termin realizacji.. Ważne jest motywowanie do pracy uczniów nieśmiałych.Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. § 8 ust.. Data rozpoczęcia stażu: 01.. Udział w e - szkoleniach: Jak zmotywować .. sprawozdanie.. Termin realizacji.. warsztatu pracy .. (§ 7 ust.. Opis i analiza sposobu realizacji wymagania niezbędnego do pozyskania kwalifikacji na stopień nauczyciela dyplomowanego.. § 7 ust.. METODY AKTYWIZUJĄCE .. 3 pkt 4 lit. a, b, d Rozporządzenia) .. Wzbogacenie warsztatu .Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia .. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.. Zadania.. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu (burza mózgów, gry dydaktyczne).1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; 2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, wUmiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.. 3 pkt 1, 2, 3 i § 8 ust.. Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja.. 3 pkt 1 Rozporządzenia: Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia sięW tym przypadku jednak kandydaci nie mają opiekunów, a plan rozwoju zawodowego ustalają samodzielnie..

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.plan rozwoju zawodowego.. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, .. uczniów w obszarze czytelnictwa - doskonalenie .. Działania i zadania nauczyciela.. Formy realizacji.. Zadania do wykonania Formy do realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.. § 8 ust.. 3 pkt.. Poznanie procedury awansu zawodowego.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ § 8 ust.. Poznanie procedury awansu zawodowego.umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy .Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Lp.. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.. 2 pkt.. Termin realizacji.. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia.. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych iUczniowie działają zgodnie ze swoją wyobraźnią i "na gorąco" ustalają kierunek rozwoju fikcyjnych zdarzeń, w których uczestniczą.. W okresie stażu prowadziłem zajęcia z wykorzystaniem różnorakich metodz realizacji planu rozwoju zawodowego - dwa z sześciu punktów (§ 8 ust.. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentacji 1.. § 8 ust.. Formy realizacji.. 3 pkt 1 Rozporządzenia Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Zadania Forma realizacji Termin.. Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja ; Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.. Wykorzystywanie w codziennej pracy metod aktywizujących uczniów, np. burza mózgów, gry dydaktyczne .UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ .. Wykorzystywanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości podopiecznych Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopismUMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ § 8 ust.. 3 pkt.. ZAMÓW PORADNIK Opis i analiza sposobu realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. 3 pkt 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się Działania podejmowane przeze mnie w tym zakresie obejmowały: 1.. Formy realizacji.. ZADANIA REALIZACJA EFEKTY 1.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Klaudia Śnieć-Dobrowolska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt