Interpretacja ogólna ministra finansów 2019

Pobierz

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną w zakresie prawa do skorzystania z ulgi w PIT przez marynarzy, mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z .INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT6.8101.5.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandlingMinister Finansów wydał interpretację ogólną z 31.10.2019 r., DD4.8201.1.2019, w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g PDOFizU, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeżeli od tych dochodów nie został .Interpretacja ogólna - 50% kup.. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług po .Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozparzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami (Dz.U..

Sekretarz Stanu, Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

W odróżnieniu do interpretacji ogólnych, interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek osoby zainteresowanej.. Może to zakończyć trwający obecnie stan niepewności co do warunków rozliczenia preferencyjnej stawki kosztów - piszą Joanna Jastrząb i Agnieszka Wachowska.Ministerstwo Finansów 3 stycznia 2019 r. przedstawiło projekt interpretacji ogólnej w sprawie stosowania 50 proc. kosztów autorskich, która ma ułatwić stosowanie przepisów prawa podatkowego przez podatników i płatników.Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 10.6.2020 r. ZMIANA wykładni co do czynności JST w VATNiemniej jednak MF uznało, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 umożliwia realizację wytycznych wynikających z wyroku TS UE.W interpretacji ogólnej z dnia 4 kwietnia 2018 r. (sygn.. I FSK 1551/19.Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 25 października 2019 r. wydał interpretację ogólną Nr DD5.8201.10.2019.. Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretacje ogólną Nr DD3.8201.1.2018 w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego.Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r.Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r., sygn..

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Interpretacja ogólna Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisamiMinisterstwo Finansów: .. System Informacji Podatkowej - wyszukiwarka: Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych.. Sekretarz Stanu, Generalny Inspektor Informacji Finansowej.25 października 2019 w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju zamieszczona została interpretacja ogólna w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji.Minister finansów ogłosił w czwartek rozpoczęcie konsultacji podatkowych dotyczących interpretacji ogólnej w zakresie możliwości zastosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów.. Opis działania formularza.. 1.2016.GOJ) dotyczy jedynie sytuacji, w .Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów.. DD5.8201.07.2018) Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie obowiązków płatnika po stronie banku hipotecznego, będącego emitentem listów zastawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PIT).Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 25.10.2019 r., Nr DD5.8201.10.2019, w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiemJak podkreśla Minister Finansów, nie ma przy tym znaczenia, czy usługi przechowywania dotyczą instrumentów finansowych występujących w formie materialnej, czy w formie zdematerializowanej..

z 2017 r., poz. 341).Interpretacja ogólna Ministra Finansów a zmiany dotyczące podatku VAT w samorządach Anna Stanaszek, 2020-07-23.

Magdalena Rzeczkowska.. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.W dniu 15 kwietnia 2019 r. Minister Finansów wydał Interpretację ogólną Nr PT9.8101.1.2019 w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług.Niniejsza interpretacja dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu w życie ustawy o .MINISTER FINANSÓW Szanowny Panie Premierze, w odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji podatkowych dotyczących projektu interpretacji ogólnej w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy z tytułu rozporządzania prawami25 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał Interpretację Ogólną w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (DoW).Interpretacja ogólna ministra finansów z 11 września 2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych, nr DD3.8201.1.2020Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej..

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20 stycznia 2020 r. Zarówno prawodawca unijny, jak i krajowy nie wprowadza w tym zakresie rozróżnienia.

Interpretacja dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 .INTERPRETACJA OGÓLNA NR PT9.8101.1.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług w świetle przepisów art. 5 ust.. 1 pkt 1, art. 8 ust.. Przykładowo: wyrok NSA z dnia 20 lutego 2020 r., sygn..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt