Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego

Pobierz

data zakoŃczenia staŻu: 31.05.2019 .. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: .. Data zakończenia stażu: 31 maja 2020 r. 4.. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r. 2.. Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku.. nauczycielka j. polskiego w Publicznym Gimnazjum w Smętowie Granicznym (woj. pomorskie) Terminarz .. W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: do 30 IX 2011 r. Data zakończenia staŜu: 31 V 2014 r. 2 Przystępując do planowania swojego rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego zapoznam się z procedurą awansu zawodowego.. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967);Data publikacji: 15 września 2021 r. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: .1 września - przedłożenie wniosku i projektu planu rozwoju zawodowego dyrektorowi (to przykład, bo możesz wniosek i plan złożyć nawet 14 dni później, ale po co przedłużać zakończenie stażu?. Terminarz: Data rozpoczęcia stażu:.01.09.2013 r. Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:..

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: IV.

SŁAWOMIRA DRAHIM.. Data rozpoczęcia stażu 1.. - przygotowanie scenariuszy zajęć, planów wynikowych, planów pracy, programów, sprawozdań.termin zatwierdzenia planu rozwoju 1 września 2000 rozpocząłem staż na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Do 30 września - dyrektor zatwierdza lub zwraca plan do poprawy W wyznaczonym przez dyrektora terminie - poprawa planuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. 3.Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007r.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2006 r. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwlifikacyjnego: Plan rozwoju zawodowego zatwierdzamDyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia.. Dyrektor może zwrócić przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego do poprawy.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Terminarz: 1. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego..

Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego 9.

5.termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: .. data zakończenia stażu: .. termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: .Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego.. ZADANIA FORMY REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY TERMINY SPOSÓB .vi.. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnegovi termin zŁoŻenia wniosku wraz z projektem planu rozwoju zawodowego: 02.09.2013 vii termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: viii data zakoŃczenia staŻu: 31.05.2014 ix termin dokonania oceny dorobku zawodowego: x termin zŁoŻenia wniosku o podjĘcie postĘpowania kwalifikacyjnego: cele: uzyskanie stopnia awansu zawodowego .potwierdzenie tej zasady znajduje się także w najnowszej nowelizacji, zgodnie z którą w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie …Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: Długość stażu: 2 rok 9 miesięcy Termin zakończenia stażu: Termin złożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego: Termin dokonania oceny dorobku zawodowego w okresie stażu: 21 dni od przedstawienia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.XI TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: XII DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05..

termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: viii.

Data zakończenia stażu .. termin zŁoŻenia wniosku wraz z projektem planu rozwoju zawodowego: 13.09.2016 r. vii.. Termin nadania stopnia nauczyciela mianowanego: .Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.. termin dokonania oceny dorobku zawodowego: x. termin zŁoŻenia wniosku o podjĘcie postĘpowania kwalifikacyjnego: cele: uzyskanie stopnia awansu zawodowego .Opracowanie dokumentacji szkolnej oraz potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego korzystając z komputera.. Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r. V. Antoine de Saint- Exupery CEL STAŻU :2.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego: VI.. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:Od 11.09.2017 jest nieobecna w pracy z powodu zwolnienia lekarskiego (zagrożona ciąża), które najprawdopodobniej będzie przedłużane do samego porodu (grudzień 2017/styczeń 2018).. Sprawdź, jak krok po kroku przebiega procedura zatwierdzania planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - pobierz wzór informacji o zatwierdzeniu planu.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Termin złożenia wniosku wraz z projektem planu rozwoju zawodowego: 13.09.2013r..

Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .....

XIII TERMIN DOKONANIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO: XIV TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO: DYREKTOR SZKOŁY : MOTTO: Kto się przestaje rozwijać, umiera.. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego: .. Termin dokonania dorobku zawodowego za okres stażu.. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego: 15.09.2003 r. 3.. Data zakończenia stażu.. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2019 r. - 31.05.2022 r.) .. 1.Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego.. Podstawa prawna: art. 9d ust.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu:.Data złożenia planu do zatwierdzenia: Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: .. Do dnia 30 września należało oddać dyrektorowi do zatwierdzenia plan rozwoju.II.. Termin zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego września 2017 r. 3.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres sta żu: 15.06.2006 r. 5.. Termin złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. W wyjątkowych sytuacjach - plan rozwoju zawodowego zatwierdza upoważniony wicedyrektor.. Nadmieniam, że nauczycielka nie przedstawiła jeszcze do zatwierdzenia Planu Rozwoju Zawodowego (jaki jest graniczny termin przedstawienia planu w tej .. Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej.. Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Termin ten nie może być krótszy niż 3 dni robocze.. Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły poprawionego zgodnie z zaleceniami planu rozwoju zawodowego, następuje w terminie 7 dni od przedłożenia planu.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Plan rozwoju zawodowego zatwierdza dyrektor w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt