Sprawozdanie z odbycia stażu nauczyciela stażysty

Pobierz

Z dniem xxx.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko Ewa Prajzner.. Przepis § 4 ust.. 5 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zakłada, że wszyscy nauczyciele ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego w terminie 7 dni od daty zakończenia stażu powinni przedłożyć .Zgodnie z art. 9d ust.. Postanowiłem opublikować moje sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego, by pomóc stażystom w stworzeniu własnego sprawozdania.. §9 ust.1).Rozpoczęcie awansu zawodowego Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - art. 9d ust.. 1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz: w wypadku nauczyciela stażysty-uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021.

CzęstochowaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY .1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Kędzierzyn Koźle 2013.. Konin.W celu dokładnego przygotowania się do odbycia stażu oraz w czasie jego trwania przeanalizowałam następujące dokumenty dla prawidłowego ukierunkowania swojej pracy jako nauczyciela przedszkola : • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 967 • Ustawa zSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na .Sprawozdanie ze stażu nauczyciela w 2019 - Portal Oświatowy Sprawozdanie ze stażu najlepiej złożyć 31 maja 2019 r. Anna Trochimiuk Data publikacji: 2 maja 2019 r. Poleć znajomemu Dokument archiwalny Nauczyciele kończący staż mają 7 dni na złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty za i semestr..

Masz na to 7 dni od zakończenia stażu.

Wniosek o skierowanie do odbycia stażu Algorytm.Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.2017Zofia Polaszek - nauczyciel kontraktowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w okresie od 01.09.2003r.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.. I to są wszystkie zapisy dotyczące sprawozdania.Wraz z początkiem stażu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli - dokonałam analizy następujących dokumentów: Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. wtorek, 8 października 2019 37 Wprawdzie forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. W czasie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego, umożliwiające mi uzyskanie stopnia awansu zawodowego .Sprawozdanie z odbycia stażu na stopień nauczyciela kontraktowego..

Czas trwania stażu od 1 września 2005r.

Zaplanowanie awansu zawodowego nauczyciela nie jest trudne, ale powinniśmy do tego podejść odpowiedzialnie i roztropnie.Przyjmując, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2021 nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2021 roku .. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. nauczyciel dyplomowany.. DANE OSOBOWE: 1.. 9 e ust.. - 31.05.2011r.Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu, sprawozdanie to ma uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, nauczyciel ma na złożenie sprawozdania 7 dni.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu,Po zakończeniu stażu, Twoim zadaniem jest opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Bielsko-Biała.. 1 rozporządzenia.…Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od złożenia sprawozdania, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku n-la stażysty i n-la kontraktowego po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu,2 i 3, odbycie stażu,z zastrzeżeniemart..

Droga zawodowa awansu nauczyciela jest podzielona na 4 stopnie: nauczyciel stażysta.

Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2021 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie .. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.. Zmiany w planie rozwoju • 3.. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. 18 stycznia 2021 03:48 Sprawdzone.. nauczyciel mianowany.. 4 Karty nauczyciela - nauczyciel, który ubiega się o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego musi przepracować 2 lata jako nauczyciel kontraktowy (licząc od roku szkolnego po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym nauczyciela stażysty na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego).W trakcie posiedzenia komisji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, podczas której przedstawiasz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiadasz na pytania członków komisji, dotyczące spełnienia przez Ciebie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (Rozp.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Opisz i przedstaw w nim wszystko, co udało Ci się zrealizować, jakie zdobyłaś/-eś umiejętności i osiągnięcia oraz pokaż, w jaki sposób podniosłaś/-eś jakość funkcjonowania placówki.Strona 1 z 1 Załącznik nr 4 do umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Wyjdź na Plus" realizowanego przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNISPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię: Dominika Nazwisko: Winiarska Stanowisko: Nauczyciel - wychowawca świetlicy Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 29 w Lublinie Data odbywania stażu: 1.09.2013 - 31.05.2014 Opiekun stażu : mgr Monika MisztalSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Hanna SuwartNiniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. nauczyciel kontraktowy.. Nauczyciel stażysta w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożyć należy dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego - § 3 ust.. Z dniem 01.09.2005r.. 1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. wPamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku .. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbAwans zawodowy nauczycieli przebiega zgodnie z określoną ścieżką..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt