Plan rozwoju mianowany świetlica

Pobierz

Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.. KaliszPrzedstawiam plan rozwoju na lata 2006-2009 nauczyciela pracującego w świetlicy Zespołu Szkół w Siewierzu.. Promowanie zdrowego trybu życia - przygotowywanie gazetek dotyczących zdrowego stylu życia.. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.. Plan rozwoju zawodowego autor: Renata Kopek kategoria: awans zawodowy Plan rozwoju zawodowego autor: Wiktoria Stachoń kategoria: awans zawodowy Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - Ewaluacja pracy i działań podejmowanych przez szkołę.. Przygotowanie projektu sprawozdania.. Plan rozwoju zawodowego nauczycielki świetlicy w szkole podstawowej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Udział w badaniu jakości pracy szkołyplanu rozwoju zawodowego: xii data zakoŃczenia staŻu: 31.05. xiii termin dokonania oceny dorobku zawodowego: xiv termin zŁoŻenia wniosku o podjĘcie postĘpowania kwalifikacyjnego: dyrektor szkoŁy : motto: kto się przestaje rozwijać, umiera.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego 1.. 2020 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO na okres od 01.09.2017r..

Plan rozwoju zawodowego.

Cały dokument dostępny jest w płatnej wersji Poradnika na dyplomowanego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOFIA KOWALSKA NAUCZYCIEL MIANOWANY Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2013 Data zakończenia stażu: 31 V 2016 Warszawa, 31 maja 2016 r.Nauczyciel mianowany; Nauczyciel dyplomowany.. Znajomość przepisów prawa oświatowego.. Praca w Komisji ds. pkt.4 aPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 14 Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.. cel staŻu :oraz napisały plan rozwoju zawodowego wg §8 ust.. - Pozsiadanie planów, kryteriów i odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do wykonywania swojej pracy.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Materiał ten wspomoże osoby, które zaczęły lub zaczynają swoją przygodę z procesem samodoskonalenia.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL MIANOWANY UBIEGAJĄCY SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO, Imię i nazwisko: Agnieszka Klimczyk Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 2 Częstochowa Pełnione funkcje: nauczyciel Stopień awansu: nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu : 01 wrzesień 2019r Planowana data zakończenia stażu:31 maj 2021r Czas trwania stażu: 2 .Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów..

2016 Plan rozwoju zawodowego.

Praca w Komisji ds. Promocji szkoły - współudział w przygotowaniu folderu promującego szkołę.3.. Okres stażu : 2 lata, 9 miesięcy.. "Jeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Gromadzenie pomocy dydaktycznych.Plan Rozwoju Zawodowego zaświadczenie ukończenia szkolenia notatki ze spotkań 2.. Przykładowy wniosek 2021 Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju (nie jest to cały dokument), oczywiście proszę wziąć pod uwagę inne terminy i zadania zgodne z Państwa pracą i specyfiką szkoły.IV STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany V POSIADANE KWALIFIKACJE: - studia magisterskie: pedagogika rewalidacyjna -studia podyplomowe: filologia polska VI TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z PROJEKTEM PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: 02.09.2013 VII TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Wszystkie zawarte w planie rozwoju cele udało mi się zrealizować w wyznaczonym czasie..

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel mianowany.

2016 Wychowania i Opieki nad Dzieckiem - zorganizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.. Kraków .. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. Imię i nazwisko nauczyciela: Wioleta Zielińska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach Posiadany stopień .Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania rozporządzenia Zadania do wykonania i formy realizacji Termin realizacji § 7 ust.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 1 1,0 (2022-02-04) Grodzisk Mazowiecki 31.08.21.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej poprzez stworzenie nowego planu pracy w świetlicy szkolnej.. 2.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO na okres od 01.. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu..

... a plan rozwoju ...rok szkolny - 2006/2007.

Elżbieta Brniak-Gomółka.. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.. 2, pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,Organizacja i przeprowadzanie konkursów w świetlicy szkolnej.. Podejmowanie działań rozwijających aktywność ruchową dzieci.. 2.Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan Rozwoju Zawodowego, a po zmianie miejsca pracy wniosek o kontynuację stażu, nawiązałam współpracę z kolejnym opiekunem stażu, dostosowałam Plan Rozwoju Zawodowego do placówki, w której kontynuowałam staż.. - opracowanie planu pracy z grupą - hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych wychowawców - wnioski z obserwacji - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Alicja Nauczyciel wychowawca świetlicy Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.Przykładowy plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (wychowawca świetlicy).. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Jana Pawła II w Radomiu.. Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MARIOLI KUCAL OPRACOWANY NA OKRES STAŻU WARUNKUJĄCEGO UBIEGANIE SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Cele odbywania stażu: 1. wg potrzeb 3.. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - 2021r.. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego.. Po zdobyciu ostatniego stopnia, nauczyciela dyplomowanego, pedagodzy nie mają możliwości dalszego awansowania.. - opracowanie Planu Pracy Świetlicy, - opracowanie Regulaminu Świetlicy oraz Karty Zapisu Dziecka do Świetlicy Szkolnej jakości pracy szkoły.. Plan rozwoju zawodowego.. Zaświadczenia.. 1 Jest to tylko fragment sprawozdania.. 2 pkt 1Plan rozwoju zawodowego stworzyłam w oparciu o autodiagnozę własnych doświadczeń jako nauczyciela świetlicy.. Ewaluacja planu rozwojuPLAN ROZWOJU ZAWDOWEGO MGR AGNIESZKA STEFAŃSKA Nauczyciel mianowany - wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych im.. & 8. ust.. Pomocne w mojej pracy okazały się przede wszystkim takie czynniki jak: właściwie przemyślany plan, dobra atmosfera w placówce,Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt