Plan rozwoju nauczyciela stażysty

Pobierz

FORMY REALIZACJI - Rozmowa dotyczące przebiegu stażu.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Okres stażu: r r. Nauczyciel: 1.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Grażyna Ślęzak Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół Specjalnych w Żninie ul. Mickiewicza 32 88-400 Żnin Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego - psychologW trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI (§ 6 ust.. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. 2 pkt.. Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .Plan rozwoju zawodowego § 6 ust.2 pkt 1 Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.. 2 pkt.. Nauczyciel dokonuje zmian w planie rozwoju zawodowego tylko za zgodą dyrektora.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty..

Teczki stażysty.

Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPlan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobierz cały dokument.. 2 Imię i nazwisko : Stanowisko: Nauczyciel wspomagający Nazwa placówki : Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: r. Data zakończenia stażu: r. Opiekun stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele .realizowanego planu rozwoju zawodowego -Teczka stażysty Cały okres stażu Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi Zespołu - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju -Uwzględnienie ewentualnych zmian i modyfikacji planu rozwojuMożecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: Karolina Tarnowska Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Drobninie Dyrektor: Elżbieta Juskowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.)UWAGA!.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.

Cały okres stażu Prowadzenie tzw. "Teczki stażysty".. Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. Katowice.Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Termin 14 dni.. Nie jest to gotowy plan nauczyciela stażysty, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby.Plik PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.docx na koncie użytkownika gusiaczek123 • folder TECZKA NAUCZYCIELA STAŻYSTY • Data dodania: 27 maj 2011Czy nauczyciel może samowolnie dokonać zmian w realizowanym planie rozwoju zawodowego?. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. DANE OSOBOWE: Imię i nazwisko: Karolina Zaród Nazwa szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa im..

nauczyciela kontraktowego.

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. ZADANIA FORMY REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOKUMENTACJAPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wg nowego rozporządzenia.. Jest to tylko materiał pomocniczy Plan ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGORozwoju Zawodowego.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I. ubiegającego się o stopień.. /Rozporządzenie MEN z dn.26.07.2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli./ Lp.. - czyli do 20 września 2.. Jana Pawła II w Drugni Stanowisko: nauczyciel świetlicy, biologii, doradca zawodowy, wychowawca klasy Posiadane kwalifikacje: Studia licencjackie: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach .Dyrektor do zmian w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty zobowiązuje pisemnie w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni..

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2020.

Nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel mianowany załączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.. Czy może mieć to wpływ na ocenę całego dorobku zawodowego tego nauczyciela?PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Opiekun stażu: Długość .. Bardziej szczegółowoprzykŁad planu rozwoju zawodowego nauczyciela staŻysty dla logopedy* Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego Podstawa prawna:Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Baran Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Okres stażu: od 01.09.2006 r. do 30.05.2007 r. - 9 miesięcy.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. Odpowiedz Publikowana praca jest miom planem rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na kontraktowego i dotyczy stażu który odbyłem w Gimnzajum w roku szkolnym 2005/2006.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3180 razy.. Po jakimś czasie nauczyciel sam wprowadził kolejne zmiany.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : Monika Śliwak Nazwa i adres placówki: Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Wyszczególnienie zadań, działań i czynności.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Chrzanów.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Chodzi o nauczyciela-stażystę, który otrzymał wcześniej pisemną dyspozycję od dyrektora, dotyczącą zmian w planie rozwoju..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt